New York KVM VPS

NY SSD - 1G
 • 1 vCPU @3Ghz + CPU
 • 1GB Ram
 • 20GB SSD Space
 • 1gbps 1TB Bandwidth
 • 1 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM Virtualization
NY SSD - 2G 3 Available
 • 2 vCPU @3Ghz + CPU
 • 2GB Ram
 • 40GB SSD Space
 • 1gbps 5TB Bandwidth
 • 1 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM Virtualization
NY SSD - 4G
 • 2 vCPU @3Ghz+ CPU
 • 4GB Ram
 • 75GB SSD Space
 • 2gbps 5TB Bandwidth
 • 1 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM Virtualization
NY SSD - 8G
 • 3 vCPU @3Ghz+ CPU
 • 8GB Ram
 • 100GB SSD Space
 • 2gbps 10TB Bandwidth
 • 1 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM Virtualization
NY SSD - 12G
 • 3 vCPU @3Ghz+ CPU
 • 12GB Ram
 • 125GB SSD Space
 • 5gbps 15TB Bandwidth
 • 1 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM + Nested Virt Virtualization
NY SSD - 16G
 • 4 vCPU @3Ghz+ CPU
 • 16GB Ram
 • 150GB SSD Space
 • 5gbps 20TB Bandwidth
 • 2 IPV4
 • /64 IPV6
 • Linux Operating System
 • KVM + Nested Virt Virtualization